Pengertian,cara terjadinya dan hapusnya hak gadai

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas sesuatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang lain atas namanya, dan...

Pengertian,kaedah pokok,aspek nilai dan asas-asas etika profesi hukum

Profesi adalah suatu pekerjaan tetap berupa pelayanan yang pelaksanaannya dijalankan dengan menerapkan pengetahuan ilmiah dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan masalah-masalah...

Pengertian istilah Intervensi,Voeging,Tussenkomst, dan Vrijwaring dalam hukum acara perdata

Intervensi adalah ikut sertanya pihak ketiga dalam satu perkara yang berlangsung, apabila ia merasa mempunyai kepentingan hukum terhadap sengketa tersebut. Pihak ketiga...

Macam-macam sita dalam hukum acara perdata

Menurut Hukum acara perdata, sita terbagi atas beberapa macam diantaranya : Conservatoir Beslag (Sita jaminan) yang diatur dalam...

Pengertian,tujuan,tindakan penyitaan dalam hukum acara perdata

Dalam hukum acara perdata,Penyitaan adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat secara paksa berada ke dalam penjagaan. Barang yang ditempatkan dalam penyitaan tersebut...

Pengertian,syarat-syarat penyerahan dan pembayaran dalam jual beli perusahaan

Jual-beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan...

Posita,petitum,pengecualian,pencabutan,perubahan dan penggabungan gugatan dalam acara perdata

Posita (duduknya perkara atau dalil gugatan) atau disebut juga fundamentum petendi. Menurut M Yahya harahap Posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan...

Ancaman hukuman bagi pelaku penipuan dan penggelapan menurut hukum pidana

Tindak pidana penipuan dan penggelapan  adalah kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam buku II   KUHP. Penipuan diatur dalam Bab XXV Pasal 378 s/d...

Pengertian,tujuan,syarat dan macam-macam penggabungan kumulasi gugatan

Kumulasi gugatan (samenvoeging van vordering) adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Menurut Lilik...

Pengertian,kewajiban,resiko sewa menyewa dan tukar menukar dalam hukum perdata

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari suatu barang,selama suatu waktu tertentu...

Paling Populer

Pilihan Editor